June 10, 2023
Feqah

Sukatan, ukuran dan timbangan dalam fiqh

Unit Ukuran Panjang

1 al-Qasbah = 6 hasta أذرع
الَقصبة = 3696 m2
     
1 jarib = 100 Qasbah
الجريب = 3600 hasta hashimi
  = 1 kaki2
  = 1366.0416 m2
     
1 hasta hashimi = 32 Isba’ @ Qirat قيراط
الذراع الهاشمي = 61.2cm
     
1 Isba’ الإصبع = 1.925cm
     
1 hasta Mesir
الذراع المصري
= 46.2cm
     
1 Qafiz = 1/10 Jarib
القفيز = 136.6m
     
1 Farsakh الفرسخ = 3 batu
     
1 barid Arab = 4 Farsakh
البريد العربي = 22.176km
     

 

Sukatan

1 Gantang Baghdad = 4 cupak المد
الصاع  البغدادي = 2.75 liter
     
1 Wasaq الوسق = 600 gantang
     
5 awsuq (nisab zakat) = 300 gantang
الخمسة أوسق = 653 kg (jamhur ulama’)
  = 50 kayl Mesir
     
1 Kayl Mesir = 6 gantang @ 24 cupak
الكيل المصري = 32 kati
     
1 dirham Iraq = 3.17g
1 dirham Mesir = 3.12g
     

 

Sukatan Emas, Wang dan Perak

 

1 dinar = 1 mithqal Emas المثقال
الدينار = 4.25g emas
  = 20 karat
     
1 dirham Arab = 10 mithqal (dinar)
الدرهم العربي = 2.975g
     
10 dirham = 7 mithqal emas
  = 140 qirat
     
1 Qirat القيراط = 0.2125g perak
     

Rujukan Utama : Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu  – Wahbah al-Zuhaili

X